Pomoc publiczna

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu:

  • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych

lub

  • określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia,

przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa:

  • Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko - pomorskiego wynosi 35%, dla województwa wielkopolskiego: 25%
  • Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio: 55% i 45% (w woj. wielkopolskim: 45% i 35 %)

Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.

Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%.

Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.

Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot

58 555 97 00
58 555 97 11