• 24CZE 2021

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz.1713), zwanego dalej „rozporządzeniem z 2018 r.”, wynika z szeregu czynników:

Po pierwsze, w związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, której efektem jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, zachodzi konieczność rozszerzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną przedsiębiorców. Z raportu SpotData z października 2020 r. pn. „Wpływ kryzysu związanego z epidemią COVID-19 na polski eksport” wynika, że rekomenduje się zarówno przyciąganie do Polski w krótkiej i średniej perspektywie producentów europejskich i światowych, jak i zachęcanie polskich przedsiębiorców do inwestowania na terenie kraju. Inwestycje prywatne mają być istotnym bodźcem w celu pobudzenia gospodarek dotkniętych skutkami pandemii. W ślad za rekomendacją odnoszącą się do wypracowywania nowych instrumentów wsparcia, należy także rozszerzyć istniejący już zakres wsparcia dla przedsiębiorców podejmujących nowe inwestycje. Z tego punktu widzenia istotne jest także zastosowanie punktowych instrumentów wsparcia nakierowanych na utrzymanie potencjału produkcyjnego w branżach, które nie są objęte wyłączeniem ze wsparcia w ramach pomocy regionalnej. Obniżenie wybranych progów minimalnych kosztów kwalifikowanych stanowi także odpowiedź na analizę Głównego Urzędu Statystycznego, który w raporcie z września 2020 r. pn. „Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe)” stwierdził, że we wszystkich sektorach gospodarki mamy do czynienia z deklarowanym spadkiem poziomu inwestycji w 2020 r. w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Ponadto, wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia jest tym bardziej istotne, że wprowadzone mechanizmy wsparcia w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej mają charakter doraźnej interwencji i orientują się na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców, nie wpływając na średnio- i długookresową politykę inwestycyjną.

Po drugie, celem regulacji jest wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym, wynikających z wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców stosujących przepisy tego rozporządzenia.

Po trzecie, zamiarem wnioskodawcy jest zwiększenie dostępu do wsparcia w przypadku reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347751