• 26LIP 2022

  • Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 328/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, w nawiązaniu do ogłoszenia, które ukazało się w dniu 13 lipca 2022 r., dotyczącym przetargu pisemnego nieograniczonego nr 328/PSSE w celu ustalenia podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Kartoszynie, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. Pomorskie oraz prawo własności nieruchomości położonej w Nadolu, gmina Gniewino, powiat wejherowski  stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., zawiadamia, iż w ww. ogłoszeniu w związku z oczywistą omyłką nie napisano o możliwości rozłożenia ceny na raty.

Biorąc powyższe pod uwagę zmienia się pkt 9 ogłoszenia poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  „Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłaty całej ceny sprzedaży najpóźniej na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. dopuszcza możliwość sprzedaży prawa własności nieruchomości w ratach ustalonych podczas przetargu, w przypadku akceptacji protokołu uzgodnień i protokołu z przetargu przez Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.”.