• 16WRZ 2022

  • Z uczelni do biznesu

Inicjatywa trójmiejskich Centrów Transferu Technologii i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego!
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała z Trójmiejskimi uczelniami porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii.

Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z trzema trójmiejskimi uczelniami zrzeszonymi w Związku Uczelni Fahrenheita – Politechniką GdańskąGdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych.

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz współpracy w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych, polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Ścisła współpraca z najlepszymi uczelniami w województwie pomorskim jest jednym z priorytetów Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Mamy nadzieję, że zainicjowane wspólne działania pozwolą na osiągnięcie w przyszłości istotnych wzajemnych korzyści, a prowadzone projekty będą punktem wyjścia do długofalowej i strategicznej współpracy – podkreśla Przemysław Sztandera, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Usługi kierowane będą w szczególności do przedsiębiorstw, które szukają rozwiązania problemów technologicznych, są zainteresowane stworzeniem nowego produktu, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy tworzeniem prototypów. Współpraca ma polegać m.in. na usprawnieniu transferu i komercjalizacji technologii, zwiększaniu efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej, wspieraniu działań propagujących programy akceleracyjne i inkubacyjne dla start-upów czy wymiany dobrych praktyk oraz doświadczenia m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych. 

Zależy nam na tym aby przedsiębiorstwa strefowe jak i parkowe rozwijały swój biznes poprzez  transfer technologii. Chcemy aby najlepsze pomysły powstawały i zostawały na pomorzu, a akademickie spin-offy lokowały swoje działania w ekosystemie innowacyjności tworzonym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bo synergia nauki z biznesem jest podstawą rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju - dodaje Radosław Wika, Dyrektor DPNT, PSSE.

Dla Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego współpraca będzie stanowiła dodatkowe miejsce dla transferu technologii, innowacji oraz współpracy B+R między sektorem naukowo-badawczym a biznesem. Wszystkie działania, szczególnie takie, które umożliwiają zaspokajanie różnych segmentów popytu w ramach regionu są istotne dla dalszego wzmacniania współpracy na linii nauka i biznes - podkreśla dr Katarzyna Waligóra-Borek – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za pomocą zawartego porozumienia otwieramy nowy kanał komunikacji, oraz platformę kontaktu i współpracy dedykowaną przedsiębiorcom i innowatorom; zależy nam szczególnie na skracaniu dystansu w dotarciu do oferty badawczej naszych 3 uczelni. Wierzę, że Politechnika Gdańska, może być partnerem w wielu innowacyjnych projektach pomorskich firm, aktywnie odpowiadając na ich dynamicznie rozwijające się potrzeby – wyjaśnia mgr. inż. Damian Kuźniewski – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.

W uroczystym przedstawieniu porozumienia wzięła udział kadra zarządzająca Centrów Transferu Technologii: dr Katarzyna Waligóra-Borek – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznegomgr. inż. Damian Kuźniewski – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej oraz Tomasz Chyrek – radca prawny, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom przedstawione zostaną możliwości rozwoju potencjału firmy poprzez transfer technologii oraz aktualna oferta badawcza jednostek naukowych. Dodatkowo zaproponowane zostaną dostępne źródła i mechanizmy finansowania. Broker innowacji doradzi, gdzie uzyskać można profesjonalne wsparcie, nawiąże współpracę z odpowiednią jednostką badawczą oraz zaaranżuje pierwsze spotkanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. 

#Pamiętaj transfer technologii zaczyna się od Twojego pomysłu na biznes!