• 07LUT 2023

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 332/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 332/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca: − działki o nr 330/3 o powierzchni 0,5940 ha i 293/90 o powierzchni 0,1283 ha położone w obrębie Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1W/00031902/6. 

Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem przetargu są wszystkie ww. nieruchomości. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku