• 31SIE 2023

  • Ogłoszenie o aukcji nr 335/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ogłasza aukcję nr 335/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

1. W skład mienia objętego aukcją wchodzą:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr 579/2 o pow. 0,0434 ha, położoną w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00104745/1. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (PSSE sp. z o.o.),
b) nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 579/1 o pow. 0,0004 ha, położoną w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00104745/1. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (PSSE sp. z o.o.),
c) 22/10000 udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gdyni, stanowiącej działki o nr 649, 628, 669, 572/1, 572/2, 572/3, 583, 575, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 578, 580, 609/1, 609/3, 609/4 i 588 o łącznej powierzchni 1,8094 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00095390/0. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się we współużytkowaniu wieczystym:
− ”GAFAKO” sp. z o.o.,
− FAST GRITBLASTING sp. z o.o.,
− STOCZNIA REMONTOWA ”NAUTA” S.A.,
− ”CRIST” S.A.,
− Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.,
− ARP S.A.,
− ”STALKONE” sp. z o.o.,
− ”HYDROMEGA” sp. z o.o.,
− Marzena Elżbieta Szpilman i Bogdan Wojciech Szpilman.

2. Nieruchomość opisana w pkt 1 lit. a) niniejszego ogłoszenia jest częściowo zabudowana. W obrębie działki o nr 579/2 posadowione są następujące budynki/budowle:

  • stanowiący odrębną nieruchomość budynek biurowy G-319 o pow. użytkowej 929,13 m2,
  • część zbiorczego kanału przełazowego PSSE sp. z o.o., w którym znajdują się sieci ciepłownicze firmy OPEC sp. z o.o., kable sieci średniego napięcia ENERGA OPERATOR S.A., kable niskiego napięcia różnych podmiotów, nienależące do PSSE sp. z o.o.

Do działek przynależne jest:

  • przyłącze kanalizacji sanitarnej PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 579/2 i 676/2 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni – połączenie z kolektorem operatora-Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia),
  • przyłącze wodociągowe PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 579/2 i 676/3 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni – połączenie z siecią operatora-Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia).

Przedmiotem aukcji jest całość ww. mienia należącego do PSSE sp. z o.o., z wyłączeniem kanalizacji deszczowej. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w załączniku