• 31SIE 2023

 • Ogłoszenie o aukcji nr 336/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ogłasza aukcję nr 336/PSSE na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz prawa własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych stanowiących własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

1. W skład mienia objętego aukcją wchodzą:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działki:

 • nr 637 o pow. 0,0137 ha, 646 o pow. 0,0015 ha, 652 o pow. 0,0099 ha, 653 o pow. 0,0247 ha, 654 o pow. 0,0867 ha, 655/1 o pow. 0,0566 ha, 657 o pow. 0,0019 ha, 658/1 o pow. 0,0171 ha, 660/1 o pow. 0,0044 ha, 670 o pow. 0,1148 ha oraz 671 o pow. 0,0258 ha, położone w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00104745/1. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
 • nr 639 o pow. 0,0216 ha, 640 o pow. 0,0014 ha, 641 o pow. 0,0010 ha, 645 o pow. 0,2456 ha oraz 650/2 o pow. 0,8144 ha, położone w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00033553/9. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
 • nr 647 o pow. 0,0143 ha oraz 672 o pow. 0,0147 ha, położone w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111326/0. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
 • nr 630 o pow. 0,0172 ha, położona w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00115549/7. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
 • nr 636 o pow. 0,0010 ha, położona w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, gmina m. Gdynia, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00115550/7. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

b) 774/10000 udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gdyni, stanowiącej działki o nr 649, 628, 669, 572/1, 572/2, 572/3, 583, 575, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 578, 580, 609/1, 609/3, 609/4 i 588 o łącznej powierzchni 1,8094 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00095390/0. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się we współużytkowaniu wieczystym:
− ”GAFAKO” sp. z o.o.,
− FAST GRITBLASTING sp. z o.o.,
− STOCZNIA REMONTOWA ”NAUTA” S.A.,
− ”CRIST” S.A.,
− Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.,
− ARP S.A.,
− ”STALKONE” sp. z o.o.,
− ”HYDROMEGA” sp. z o.o.,
− Marzena Elżbieta Szpilman i Bogdan Wojciech Szpilman.

2. Nieruchomość opisana w pkt 1 lit. a) niniejszego ogłoszenia jest częściowo zabudowana.
W obrębie działek znajduje się część zbiorczego kanału przełazowego PSSE sp. z o.o., w którym znajdują się sieci ciepłownicze firmy OPEC sp. z o.o., kable sieci średniego napięcia ENERGA OPERATOR S.A., kable niskiego napięcia i światłowodowe różnych podmiotów, nienależące do PSSE sp. z o.o.
Na działce o nr 652 znajdują się część parkingu Gp-04 oraz część oświetlenia parkingu Gp-04.
Na działkach o nr 653 oraz 654 znajduje się stanowiący odrębną nieruchomość budynek biurowy
Ga-213, schron SG-2, część parkingu GP-213 oraz wiata śmietnikowa zbudowana w ramach parkingu Gp-213.
Na terenie działki o nr 650/2 znajduje się stanowiący odrębną nieruchomość budynek starej elektrociepłowni, składający się z dwóch przylegających do siebie części ozn. G-10 i G-15. Budynek ten podlega ochronie konserwatorskiej. Znajduje się tam również część parkingu Gp-04 oraz część oświetlenia parkingu Gp-04.
Na działkach o nr 655/1 oraz 658/1 znajdują się część parkingu Gp-213 oraz część oświetlenia parkingu Gp-213.
Na działkach o nr 657, 670, 671 i 672 zlokalizowana jest ulica Gwarancyjna.
Na działkach o nr 630, 645, 646 oraz 647 zlokalizowana jest ulica Rurarska.
Na działkach o nr 640 i 641 zlokalizowany jest obiekt budowlany: stacja transformatorowa nienależąca do PSSE sp. z o.o.
Na działkach o nr 636, 637 oraz 639 zlokalizowana jest ulica do GPZ Gdynia.
Na działce o nr 660/1 znajdują się część parkingu Gp-213 oraz 2 szlabany parkingowe.


Do działek przynależne jest:

 • przyłącze kablowe nn. (kabel YAKXS 4x185, dł. 430 m). Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej ST-L zlokalizowanej na działce nr 591 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni,
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 654 i 649 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni – połączenie z kolektorem operatora-Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia),
 • przyłącze wodociągowe PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 654 i 649 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni – połączenie z siecią operatora-Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia),
 • kabel światłowodowy Gp-04/Gp-213,
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej PSSE sp. z o.o., stanowiące odrębną budowlę, zlokalizowane na działkach nr 650/2 i 649 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni – połączenie z kolektorem operatora-Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia).

Przedmiotem aukcji jest całość ww. mienia należącego do PSSE sp. z o.o, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w załączniku