• 19PAZ 2023

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 341.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 341/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o nr:
− 293/67 o powierzchni 0,0029 ha oraz o nr 293/66 o powierzchni 0,0258 ha, położone w obrębie Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1W/00031902/6,
− 293/27 o powierzchni 0,1233 ha, położona w obrębie Nadole, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1W/00054245/9. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem przetargu jest ww. nieruchomość. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.


2. Działki o nr 293/66, 293/67 i 293/27 są objęte Uchwałą nr XXXIVII/228/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadole w gminie Gniewino i jest przeznaczona na działalność produkcyjną, usługową i składową (P, U).