Współpraca szkół branżowych, techników i uczelni z pracodawcami

Korzyści ze współpracy z pracodawcami:

Korzyści dla ucznia

  • Zwiększenie szans na zdanie egzaminu zawodowego
  • Zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
  • Możliwość praktyk u pracodawców stosujących innowacyjne rozwiązania i narzędzia
  • Nabywanie kompetencji społecznych
  • Weryfikacja zainteresowań zawodowych
  • Uczenie się w naturalnych warunkach pracy
  • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i poznanie realiów rynku pracy

Korzyści dla szkoły

  • Korelacja kształcenia z potrzebami pracodawców w regionie
  • Zapewnienie praktycznej nauki zawodu
  • Zapewnienie miejsc pracy dla absolwentów
  • Lepsze postrzeganie szkoły dzięki lepszym kwalifikacjom uczniów
  • Większy napływ uczniów, poprawa sytuacji finansowej szkoły
  • Promocja uczenia się przez całe życie
  • Rozwój i unowocześnienie bazy technologicznej
  • Doskonalenie kadry szkoły przez pracodawców
  • Dostęp do nowych technologii

Korzyści dla samorządu

  • Zmniejszanie problemu bezrobocia absolwentów
  • Przeniesienie ciężaru aktywizacji zawodowej na proces kształcenia
  • Inwestycja w kształcenie ustawiczne osób aktywnych zawodowo (kadra szkoły, doradcy zawodowi)
  • Atrakcyjny ośrodek kształcenia w regionie
  • Wzrost zainteresowania inwestorów (dostosowana kadra i/lub możliwość dostosowania profilu poprzez otwartość szkół)
  • Zapobieganie emigracji młodych ludzi z regionu
  • Podniesienie rangi kształcenia zawodowego

Współpracuj z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną: