Działalność sponsoringowa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. realizowana jest zgodnie z przyjętymi kierunkami oraz strategią społecznej odpowiedzialności.  Poprzez „sponsoring” Strefa rozumie działalność na rzecz podmiotów sponsorowanych, dokonywaną w zamian za świadczenia promocyjne lub reklamowe na rzecz Spółki, której celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. wspiera przedsięwzięcia z zakresu:

  • edukacji
  • sportu
  • rozwoju społecznego
  • rozwoju przedsiębiorczości

Podstawą udzielenia finansowania w ramach działalności sponsoringowej jest złożenie przez podmiot ubiegający się o wsparcie:

  • pisemnego wniosku o sponsorowanie 
  • szczegółowego opisu przedsięwzięcia

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do siedziby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. 

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. rozpatruje wnioski o sponsorowanie dwa razy w roku. Terminy rozpatrywania wniosków oraz szczegółowe zasady przyznawania środków określone zostały w regulaminie działalności sponsoringowej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. 20 grudnia 2017 r.