„Reviving Baltic Resilience” (Przywrócenie Żywotności Bałtyku)

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego rozwoju, Cel szczegółowy 2.2: Wzrost wykorzystania zielonych technologii w celu ograniczenia zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku.

Opis projektu: 

RBR to unikatowa koncepcja projektu transgranicznego, która zrodziła się dzięki doświadczeniom z poprzednich inicjatyw unijnych i krajowych. Patrząc przez pryzmat zrealizowanych projektów, stało się oczywiste, że szczególnie ciekawymi i efektywnymi inicjatywami pro środowiskowymi były projekty o podejściu proaktywnym do tego tematu. Dlatego głównym celem i uzasadnieniem projektu jest uwypuklenie proaktywnego podejścia podczas pracy z projektami środowiskowymi poprzez ukazanie skutecznych proaktywnych metod i technologii, mających na celu zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych i niepożądanych cząstek do Morza Bałtyckiego. Projekt ma również na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat proaktywnych rozwiązań środowiskowych w regionie Południowego Bałtyku.

Rezultaty projektu: 

Głównymi rezultatami projektu będą cztery badania pilotażowe we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie, a także utworzenie Klastra Zielonych Technologii Morza Bałtyckiego. Projekt zakłada 3-etapowy proces obejmujący analizę techniczną najbardziej optymalnych proaktywnych technologii i rozwiązań dla każdego przypadku pilotażowego, realizację każdego przypadku pilotażowego, a także ocenę wdrożonych rozwiązań z perspektywy technicznej, społecznej i ekonomicznej.

Partnerzy projektu: 

Politechnika Gdańska (Lider projektu), Klaipeda University (Litwa), Municipality of Bastad (Szwecja), Linnaeus University (Szwecja), Industrial Development Center South (Szwecja), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Szwecja), Municipality of Palalnga (Litwa)

Partnerzy stowarzyszeni: 

Liepaja University (Łotwa), Zarząd Morskiego Portu Gdańskiego SA, CleantechInn  (Szwecja), Innovation Management and Communication Group Sweden (Szwecja), KSRR (Szwecja)

Okres realizacji: 

01.07.2017 r. - 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 

1 480 411,77 euro

Dofinansowanie: 

1 258 350,00 euro

Strona internetowa projektu:

 https://chem.pg.edu.pl/rbr

Osoba do kontaktu:

Anna Zielińska 
Project Manager | Dział Parków Naukowo-Technologicznych
tel. 603 700 010
mail: a.zielinska@strefa.gda.pl