Celem realizacji projektu DISKE była współpraca w ramach modelu triple-helix parków naukowo-technologicznych, władz lokalnych, środowiska akademickiego i biznesowego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania i zarządzania parkami oraz inkubatorami. Działania w Projekcie przyczyniły się do poprawienia konkurencyjności
w sektorze MSP oraz wzmocnienia potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach Projektu zaplanowano:
  • konferencje, wizyty studyjne, szkolenia typu trainings by working together, 
  • utworzenie platformy internetowej promującej projekt oraz służącej wymianie wiedzy, 
  • przeprowadzenie badań benchmarkingowych wśród najemców parków i opracowanie raportu Benchmarking Parków Naukowo-Technologicznych, 
  • opracowanie strategii rozwoju parków. 
Partnerzy Projektu:
  • Gdyńskie Centrum Innowacji – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. – Gdański Park Naukowo-Technologiczny,
  • Niemcy - Center of Technology Western Pomerania,
  • Szwecja - VIDEUM AB,
  • Dania - Business Centre Bornhol
Okres realizacji:

01.09.2009r. – 30.09.2011r.

Umowa nr

WTPB.01.01.00-28-006/09-00

Więcej informacji na temat realizacji projektu znajdą Państwo na stronie www.diskeproject.eu

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl