Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała Projekt pn. „ICT Startup – generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie zakładało rozwój Pomorskiego Klastra ICT współpracującego z Gdańskim Parkiem Naukowo- Technologicznym poprzez m.in.

Tworzenie podmiotów Start-up – poprzedzone procesem rekrutacyjnym mającym na celu wyłonienie kandydatów, którzy byli zdolni do uruchomienia innowacyjnego podmiotu (start-up) i prowadzenia działalności przez okres realizacji i trwałości projektu. Rekrutacja została przeprowadzona w trybie konkursowym. Na dalszym etapie były organizowane warsztaty stymulujące, przygotowujące kandydatów do prowadzenia działalności innowacyjnej. Wsparcie rozwoju podmiotów Start-up – w początkowym okresie działalności podmioty start-up uzyskały wsparcie mentorów w zakresie tworzenia biznes planu i doradztwa biznesowego. Podmioty te mogły realizować swoją działalność na powierzchni typu open-space odpowiednio wyposażonej w niezbędne narzędzia pracy (co-working). Wszystkie podmioty cyklicznie prezentowały wyniki swoich prac na spotkaniach networkingowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpiło:
  • wsparcie rozwoju Pomorskiego Klastra ICT Interizon;
  • stworzenie warunków do tworzenia i rozwoju spółek Start-up;
  • rozwijanie i doskonalenie sieci współpracy w ramach Klastra ICT;
  • rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw skupionych w ramach Klastra;
  • stymulowanie innowacji.

Realizacja projektu wpłynęła na dynamikę rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw zrzeszonych w Interizon, a w konsekwencji na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw skupionych w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym i innowacyjności gospodarki.

Okres realizacji:

01.10.2012 r. – 30.09.2014r.

Umowa nr:

UDA-RPPM.01.05.02-00-003/12-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego