Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. realizować będzie w latach 2020 – 2022 projekt pod nazwą „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” przeprowadzany w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 306 osób pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

Cele szczegółowe to:
 1. zwiększenie szansy 306 os. (30 K, 276 M) na utrzymanie zatrudnienia w sektorze MMŚP lub PES;
 2. umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji icertyfikatów poprzez realizację szkoleń z zakresu przemysłu przyszłości;
 3. podniesienie kwalifikacji 245 osób w wieku 25 i więcej, w tym 111 z niskimi kwalifikacjami znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 4. podniesienie kwalifikacji i kompetencji 245 osób w wieku 50 i więcej i o niskich kwalifikacjach;
 5. rozwój kwalifikacji zgodnych z ZSK.
Realizacja celów projektu polegać będzie na:
 • analizie potrzeb edukacyjnych uczestników projektu,
 • organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń.
Zakres i tematyka bezpłatnych szkoleń:
 • obsługa maszyn CNC: operator CNC, technolog-programista CNC,
 • spawanie: różne metody w zależności od potrzeb, moduł teoretyczny i praktyczny,
 • projektowanie CAD 2D i projektowanie CAD 3D,
 • programowanie robotów przemysłowych,
 • programowanie i obsługa procesu druku 3D,
 • operator suwnic placowych RTG,
 • operator żurawia portowego,
 • Reach Stacker (obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami),
 • operator żurawia samojezdnego,
 • operator koparkoładowarki,
 • operator koparki jednonaczyniowej klasa III,
 • montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż,
 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem,
 • sztauer portowy (specjalizacja farmy wiatrowe),
 • sygnalista hakowy (specjalizacja farmy wiatrowe).
Kto może wziąć udział w szkoleniach? 

Do zapisów zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z województwa pomorskiego. Zapraszamy osoby z wykształceniem maksymalnie średnim oraz powyżej 25 roku życia.

Kiedy odbędą się szkolenia?

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły. Szkolenia odbywają po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Planowane efekty:
 • Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji osób w wieku aktywnościzawodowej (306 os.) na rynku pracy.
 • Projekt oddziaływać będzie na wzrost zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych w szczególności osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 • Zdobyte w projekcie kwalifikacje i kompetencje pozwolą na utrzymanie miejsca pracy i/lub zdobycie nowej.
Wartość projektu:

1 036 300,00 PLN

Dofinansowanie:

880 855,00 PLN 

Okres realizacji projektu:

01.06.2020 r. - 30.06.2023 r.

Więcej informacji: 

Prosimy o kontakt z p. Anną Kociubą, a.kociuba@strefa.gda.pl, tel. 691 807 080