Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. realizować będzie w latach 2017 – 2019 projekt pod nazwą „Kwalifikacje dla Pomorzan”. Liderem projektu jest Fundacja Gospodarcza w Gdyni w partnerstwie z PSSE oraz z Open Education Group. Projekt przeprowadzany jest  w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

Cele szczegółowe to:
 1. umożliwienie zrekrutowanym do projektu 438 pracownikom Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Podmiotów Ekonomii Społecznej (129K, 309M) zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i certyfikatów, poprzez realizację szkoleń zawodowych, językowych i komputerowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i realizowanych w porozumieniu z pracodawcami,
 2. podniesienie kwalifikacji zawodowych 351 osób w wieku 25+ (104K, 247M), w tym 141 osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (42K, 99M) znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Realizacja ww. celów polegać będzie na:
 • analizie potrzeb edukacyjnych uczestników projektu,
 • organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń w zakresie: 
  - spawania z egzaminem DNV – MAG (135, 136), TIG (141),
  - ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Profile Digcomp 6 – ECDL Base),
  - Obsługa maszyn CNC,
  - SEP (różne rodzaje kursów),
  - szkoleń językowych  (język angielski, język niemiecki) wraz z egzaminami.
Wartość projektu

1 969 843,30 PLN

Dofinansowanie: 

1 674 366,81 PLN 

Okres realizacji projektu:

01.06.2017 r. - 29.02.2020 r.”

Więcej informacji na stronie:

 http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji.html

Kontakt w PSSE:

Agata Marszołek (667 600 070); Damian Orzeł (603 337 070);