Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o (PSSE) zrealizowała innowacyjny projekt polegający na stworzeniu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki. Projekt dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizacja projektu:

Laboratorium jest miejscem badania i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat. Zainstalowane w nim urządzenia i systemy służą do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Badane były elementy oraz opracowywane prototypy małych siłowni poligeneracyjnych zasilanych biomasą i różnymi formami biopaliw o mocy do 200kWc i 40kWe.

 Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki to unikalna platforma spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Naukowcy, dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej otrzymali narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań.

W laboratorium przewidzianych było 5 stanowisk badawczych:
 • Stanowisko kotłowe do badania procesów spalania w kotłach ekologicznych,
 • Stanowisko produkcji paliw z biomasy i odpadów,
 • Stanowisko małych siłowni kogeneracyjnych (CHP),
 • Stanowisko turbogeneratora parowego,
 • Stanowisko wymienników ciepła i obiegów termodynamicznych siłowni kogeneracyjnych.
Cel powstania Laboratorium:
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 • wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu;
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez dywersyfikację źródeł energii;
 • rozwój technologii produkcji biopaliw II generacji z własnych źródeł;
 • skojarzenie badań naukowych z działalnością produkcyjną małych i średnich firm;
 • promocja kogeneracji rozproszonej w małej skali opartej na lokalnych i odnawialnych zasobach energii; 
 • upowszechnienie wiedzy na temat aspektów środowiskowych produkcji energii i przetwarzania biomasy;
 • zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach priorytetowych.
Umowa nr:

WFOŚ/D/711/59/2010

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl