Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,  Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

Projekt został zrealizowany przez Izbę Przemysłowo Handlową w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o.

Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów szkół kształcenia zawodowego z terenu miasta Torunia poprzez udział w stażach i praktykach organizowanych u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz podniesienie kompetencji 150 opiekunów praktykantów i stażystów - pracowników pracodawców w okresie 01.09.2016 - 30.09.2017 r.

W ramach realizacji projektu pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego mieli możliwość przyjęcia na 150-godzinną praktykę lub staż uczniów szkół kształcenia zawodowego – techników i szkół techników lub zasadniczych szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

Efekty realizacji projektu: zorganizowanie praktyk/staży zawodowych dla 150 uczniów szkół kształcenia zawodowego u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeszkolenie 150 opiekunów stażystów i praktykantów u pracodawców.

Wartość projektu: 656 437,50 zł; wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 557 971,87 zł.

Okres realizacji – od 1.09.2016 do 30.09.2017 r.

Kontakt:
Damian Orzeł e-mail: d.orzel@strefa.gda.pl