3 etap rozbudowy PPNT zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności. W wyniku projektu powstał nowoczesny kompleks biurowo-laboratoryjny. PSSE udostępniła infrastrukturę pod realizację ww projektu.

Projekt wzmocnił rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz naukowcami i jednostkami naukowymi. Udostępnianie odpowiedniej infrastruktury, oferowanie unikalnych usług oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności innowacyjnej umożliwiło efektywniejsze wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce.

Okres realizacji: 09.06.2009 - 26.11.2012

Umowa nr: POIG.05.03.00-00-001/09-00

Kontakt: dps@strefa.gda.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego