Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) w partnerstwie z Magiczną Krainą zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa”. Projekt był realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 1.5  „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej u kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dzieci, poprzez zapewnienie opieki w żłobku zlokalizowanym w GPN-T.

Celami szczegółowymi były: rozwój osobisty i zawodowy kobiet powracających na rynek pracy oraz rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalno – społeczny dzieci, które uczęszczają do żłobka.

W wyniku realizacji projektu powstał żłobek, do którego można przyjąć 42 dzieci, co powoduje rozszerzenie oferty usługowo – wychowawczej GPN-T.

Dzieci w żłobku mają zapewnioną opiekę opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną biorąc pod uwagę całokształt rozwoju małego dziecka, uwzględniając jego rozwój psychoruchowy, rozwój procesów poznawczych rozwój emocjonalny i społeczny. 

Po stronie Partnera Projektu - Magiczna Kraina

Po kliknięciu na poniższy baner otworzy się lista niezbędnych dokumentów:
http://zlobek.gpnt.pl/do-pobrania

Okres realizacji projektu:

03.12.2012 r. - 28.11.2014r.

Umowa nr:

UDA-POKL.01.05.00-00-228/12-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego