Zainwestuj w Polskiej Strefie Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Decyzję o wsparciu w województwie kujawsko-pomorskim oraz we wschodniej części województwa pomorskiego wydaje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.


Projekt inwestycyjny musi spełniać określone kryteria ilościowe oraz jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.

Folder PSSE

Kalkulator pomocy publicznej

Krok 1.

Wybierz branże

Wybierz wielkość przedsiębiorstwa

Wybierz województwo

Wybierz powiat

Minimalny nakład jaki musi ponieść inwestor:

Wpisz

Podana wartość nie jest liczbą

Podana wartość musi być większa od minimalnego nakładu

Podsumowanie:
Branża Wielkość przedsiębiorstwa
Województwo Powiat
Planowany koszt inwestycji Rodzaj inwestycji
Poziom pomocy publicznej
Okres korzystania z ulgi Dane kontaktowe
14 lat
Zarządzający obszarem: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel. 58 740 43 30
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
Zarządzający obszarem: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
Oddział Toruń

ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń
tel. 56 653 00 47
e-mail: torun@strefa.gda.pl
Maksymalna wysokości ulgi podatkowej

WSTECZ

PRZEJDŹ DALEJ

POBIERZ PDF

infografika
 • Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

  Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki w oparciu o Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, wydaje decyzję o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) na 12 lub 15 lat.


  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym § 1.  pkt 8. - obszar obejmujący powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, chojnicki, gdański, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, kartuski, kwidzyński, lipnowski, malborski, mogileński, nakielski, nowodworski (woj. pomorskie), pucki, radziejowski, rypiński, sępoleński, starogardzki, sztumski, świecki, tczewski, toruński, tucholski, wąbrzeski, wejherowski, włocławski, żniński oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Sopot, Toruń, Włocławek pozostaje we właściwości zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
   

 • Na jaką inwestycje można uzyskać wsparcie?

  Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu 

  • wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub
  • 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.


  Ulgę podatkową z tytułu nowej inwestycji można uzyskać na:

  • utworzenie nowego zakładu;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
  • dywersyfikację produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
 • Jaka jest wysokość pomocy publicznej?

  Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

  Maksymalna intensywność pomocy w województwie pomorskim wynosi: 
  30% dla dużych | 40 % dla średnich | 50% dla małych, mikro przedsiębiorstw
  poniesionych kosztów kwalifikowanych

  Maksymalna intensywność pomocy w województwie kujawsko-pomorskim wynosi: 
  40% dla dużych | 50 % dla średnich | 60% dla małych, mikro przedsiębiorstw
  poniesionych kosztów kwalifikowanych

  Przykład: Średnie przedsiębiorstwo w województwie pomorskim planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić 10 mln zł * 40%= 4 mln zł. W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli wykorzystania puli 4 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).

  Przykład: Średnie przedsiębiorstwo w województwie kujawsko - pomorskim planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić 10 mln zł * 50%= 5 mln zł. W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli wykorzystania puli 5 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).


  Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego (powyżej 50 mln euro) ustala się zgodnie z wzorem:


  I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C),
  gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
  R – maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt
  inwestycyjny,
  B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a nieprzekraczającą
  równowartości 100 mln euro,
  C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.
   

 • Kto może ubiegać się o wsparcie?

  O zwolnienie w podatku dochodowym mogą ubiegać się:

  • firmy z sektora przemysłowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz); 
  • niektóre firmy z sektora usług (usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne; 
  • firmy prowadzące działalnośc badawczo - rozwojową. 
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu? /kryteria ilościowe

  Kryteria ilościowe są to minimalne nakłady inwestycyjne, które zobowiązuje się ponieść przedsiębiorca. Wymagana wysokość jest uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja, a także od wielkości przedsiębiorstwa. 

  Minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm: od 10 mln zł
  Minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm: od 1 mln zł 
  Minimalne nakłady inwestycyjne dla małych firm: od 500 tys. zł
  Minimalne nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw: od 200 tys. zł

  W miastach średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, w gminach graniczących z takimi miastami oraz na obszarach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, minimalne nakłady inwestycyjne są obniżane do minimum i wynoszą odpowiednio: 
  10 mln zł dla dużego przedsiębiorstwa, 2 mln zł dla średniego przedsiębiorstwa, 500 tys. zł dla małego przedsiębiorstwa oraz 200 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstwa.

  W przypadku nowej inwestycji z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu (BPO), koszty kwalifikowane są obniżane o 95% w konkretnym powiecie, dla dużych i średnich przedsiębiorstw.  


   

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu? /kryteria jakościowe

  Kryteria jakościowe mają za zadanie zapewnienie zgodności inwestycji ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedsiębiorca realizujący nową inwestycję w danym sektorze powinien zobowiązać się do spełnienia minimum:

  - 6 kryteriów, jeśli inwestycja jest planowana w woj. pomorskim;

  - 5 kryteriów, jeśli inwestycja jest planowana w woj. kujawsko-pomorskim.

  Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania co najmniej jednego kryterium z każdej kategorii, tj. z zakresu zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju społecznego. Kryteria (poza wielkością przedsiębiorstwa badaną na moment wydawania decyzji o wsparciu) należy spełnić w okresie utrzymania inwestycji trwającego 3 lata po jej zakończeniu w przypadku firm z sektora MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw.

   

  Projekty przemysłowe

  Projekty usługowe

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

  Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

  Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez aktywizację zawodową.

  Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji.

  Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji.

  Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie.

  Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

  Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.

   

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

  Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją
  i oferowanie stabilnego zatrudnienia.

  Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.

   

  Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.

  Zlokalizowanie inwestycji:

  - w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie, na terenie której położone jest to miasto lub w gminie graniczącej z tym miastem lub gminą;

  - na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

  Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.

  Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem,
  w szczególności oferowanie pracownikom:

  - udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;

  - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.