Tereny pod patronatem PSSE

Tereny inwestycyjne pod patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. są to dobrze przygotowane i korzystnie ulokowane działki inwestycyjne, które mogą być objęte granicami strefy na potrzeby konkretnego inwestora.

 

Brześć Kujawski Województwo kujawsko-pomorskie

Brześć Kujawski jest komunikacyjnym sercem Polski - miejscem otwartym na nowoczesne technologie. Tereny o powierzchni  8,7395 ha  stanowią własność Gminy Brześć Kujawski. Strategicznym ich atutem jest znakomita lokalizacja oraz dogodne położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co stwarza doskonałe perspektywy rozwoju, a także nieograniczone możliwości dla inwestorów.Wśród najważniejszych arterii drogowych zlokalizowanych w nieznacznej odległości są: autostrada A1 oraz sieć dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Położenie w obrębie 100 tysięcznego Włocławka, dystans 195 km od portu w Gdańsku oraz 165 od międzynarodowego lotniska w Warszawie sprawia, że tereny stają się atrakcyjne dla inwestorów z zachodniej jak i wschodniej Europy. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, preferencyjne ulgi dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają przychylny klimat dla rozwoju i lokowania przedsiębiorczości. Tereny posiadają pełen dostęp do infrastruktury technicznej.

 

Bydgoszcz Województwo kujawsko-pomorskie

DZIELNICA KAPUŚCISKA

Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 43,8169 ha objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym mogą być wykorzystywane jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszcza się również wprowadzenie, jako towarzyszących, usług z zakresu handlu, gastronomii, funkcji biurowych i socjalnych związanych z prowadzoną działalnością. Grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C, tj. dla terenów przemysłowych, terenów komunikacyjnych oraz użytków kopalnych. Tereny zlokalizowane są w pobliżu dróg krajowych nr 80 i 10 w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Chemicznej, Nowokieleckiej, Mokrej oraz Nowotoruńskiej, z zagwarantowanym dojazdem drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie obejmuje sieci: kanalizacyjną, wodociągową, deszczową, energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną, zlokalizowane w sąsiednich ulicach.

DZIELNICA CZERSKO-POLSKIE

Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 91,3897 ha objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym mogą być wykorzystywane jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszcza się również wprowadzenie, jako towarzyszących, usług z zakresu handlu, gastronomii, funkcji biurowych i socjalnych związanych z prowadzoną działalnością. Grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C, tj. dla terenów przemysłowych, terenów komunikacyjnych oraz użytków kopalnych. Tereny zlokalizowane są w pobliżu dróg krajowych nr 80 i 10. Bezpośredni dojazd zagwarantowany ulicami: Chemiczną, Hutniczą, Energetyczną i Nowotoruńską. Uzbrojenie obejmuje sieci: kanalizacyjną, wodociągową, deszczową, energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną, zlokalizowane w sąsiednich ulicach. W sąsiedztwie terenów znajdują się duże zakłady przemysłowe, np. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Bydgoskie Fabryki Mebli, Zakłady Chemiczne „NITRO - CHEM” S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

 

Człuchów Województwo pomorskie

Teren gminny o powierzchni 43 ha, położony obok drogi powiatowej nr 2521G. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze planowana jest działalność przemysłowa, usługowa lub składowa. Przyłącza mediów znajdują się na działce. Ze względu na położenie działki i jej skomunikowanie potencjalny inwestor może starać się o pozyskanie pracowników zarówno z obszaru Człuchowa jak i Chojnic.

 

Inowrocław Województwo kujawsko-pomorskie

1) STREFA PÓŁNOCNA

Teren zlokalizowany na obrzeżach miasta, w pobliżu huty szkła, stacji benzynowej, restauracji i ogrodów działkowych, przy drodze krajowej nr 25, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska, Równinnej, Metalowców, Karola Libelta, Karola Marcinkowskiego i Towarowej o powierzchni ok. 20 ha. Przeznaczenie: usługi z zakresu handlu, rzemiosła i przemysłu usługowego. Uzbrojenie: sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, drogi dojazdowe wraz z chodnikiem, zatoką postojową i oświetleniem.

2) STREFA ZACHODNIA

Teren niezabudowany położony w rejonie ulicy Pakoskiej, przy drodze nr 25 Inowrocław - Żnin, w rejonie magistrali kolejowej Inowrocław - Poznań, w pobliżu Wydział Konfekcjonowania Soli IKS „SOLINO” S.A oraz rozlewnia gazu płynnego o powierzchni ok. 8 ha. Przeznaczenie: teren usług i przemysłu. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa.

3) STREFA POŁUDNIOWA

Teren niezabudowany położony w południowej części miasta Inowrocławia przy ul. Deszczowej, w pobliżu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, a także Zakładu Energetyki Cieplnej o powierzchni ok. 4 ha. Przeznaczenie: lokalizacja obiektów przemysłu, rzemiosła, usług, składów, handlu hurtowego, administracyjno-socjalnych, garaży, parkingów i zieleni towarzyszącej oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. Uzbrojenie: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja wodociągowa.

 

Kopytkowo Powiat Starogardzki Województwo pomorskie

Park inwestycyjny Kopytkowo o łącznej powierzchni ok. 130 ha to tereny inwestycyjne położone w gminie Smętowo Graniczne, przy węźle autostradowym Kopytkowo autostrady A1. Park dedykowany jest projektom inwestycyjnym w zakresie produkcji, usług i składowania. Oferowane działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  

Lubień Kujawski Województwo kujawsko-pomorskie

Obszar terenów inwestycyjnych położony jest w miejscowości Kaliska na terenie gminy Lubień Kujawski, w powiecie włocławskim, w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego. Teren inwestycyjny o powierzchni 92,55 ha stanowi własność Gminy Lubień Kujawski. Zaletą terenów w jest dogodne połączenie z siecią dróg krajowych nr 91 i nr 92 oraz autostradą A1 (7 km od węzła „Kowal”). Obszar terenów zwarty, płaski z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe. Przyłącza mediów znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych. Niewielkie odległości oraz dobre powiązania komunikacyjne z największymi ośrodkami miejskimi otwierają dostęp do szerokiego rynku pracy.

  

Prabuty Województwo pomorskie

Teren przemysłowy o powierzchni 16,2 ha, należący do gminy, położony w Prabutach, w odległości 100 km od Gdańska, w sąsiedztwie bocznicy kolejowej. Teren posiada plan zagospodarowania przestrzennego i jest w pełni uzbrojony. Jego zaletą jest płaskie ukształtowanie powierzchni, a także brak zanieczyszczeń gleby i wód. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z planem nie istnieją ograniczenia budowlane ani ograniczenia wysokości budynków.

 

Sępólno Krajeńskie Województwo kujawsko-pomorskie

Teren inwestycyjny zlokalizowany w projektowanym Parku Przemysłowym w Sępólnie Krajeńskim o powierzchni 7,520 ha, z możliwością poszerzenia go o przyległy teren ANR o powierzchni 5,2153 ha oraz sąsiednie tereny właścicieli prywatnych. Teren ten jest przedmiotem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, kompleksowego uzbrojenia terenu.

Miasto położone jest przy drodze krajowej nr 25, w odległości 64 km od Bydgoszczy oraz 106 km od Torunia. Bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 241. Obszar zwarty, płaski, z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele rzemieślnicze. Uzbrojenie niniejszego terenu będzie polegało na utwardzeniu drogi dojazdowej, odprowadzeniu wód deszczowych, wpięciu do istniejącej kanalizacji, wpięciu do istniejącego gazociągu oraz wpięciu do istniejącej linii energetycznej WN, wpięciu do istniejącego wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

  

Starogard Gdański Województwo pomorskie

Teren o powierzchni 6,2554 ha, należący do Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego. Oferowane działki położone są w jednym, zwartym, wydłużonym kompleksie położonym na północny-wschód od centrum miasta, pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza, zabudową produkcyjną przy ulicy Zielonej oraz torowiskiem z możliwością budowy bocznicy kolejowej. Nieruchomości objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren ten przeznaczony jest pod budownictwo, handel hurtowy, gospodarkę magazynową, z dopuszczeniem usług; funkcję mieszkalną dopuszcza się wyłącznie w formie mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością.

Powierzchnia:

działka nr 179/157: 15484 m²

działka nr 179/158: 11962 m²

działka nr 179/159: 11059 m²

działka nr 179/160: 8950 m²

działka nr 179/161: 15099 m²

Łącznie : 62554 m²

 

Starogard Gdański Województwo pomorskie

Teren o powierzchni 20,7528 ha należący do Powiatu Starogardzkiego z przeznaczeniem na przemysł i usługi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Patronatem objęte są nieruchomości gruntowe na które składają się cztery działki o numerach inwestycyjnych:

3/57 o powierzchni 9,9853 ha

3/14 o powierzchni 1,7743 ha

3/55 o powierzchni 8,4510 ha

3/61 o powierzchni 0,5422 ha

Zaletą terenu jest położenie w niewielkiej odległości od drogi krajowej 22 oraz od bocznicy kolejowej, a ponadto porozumienie podpisane przez Zarząd Powiatu z Zarządem ZF Polpharma S.A. w sprawie wykorzystania pasa drogowego na działce do zapewnienia komunikacji do działek inwestycyjnych.

 

Szubin Województwo kujawsko-pomorskie

Teren obszaru inwestycyjnego położony jest w miejscowości Kowalewo na terenie gminy Szubin (24 tys. mieszkańców), w powiecie nakielskim, w południowo - zachodniej części województwa kujawsko - pomorskiego. Teren o łącznej powierzchni 126 ha. Dla terenu obowiązuje plan miejscowy, który wskazuje następujące przeznaczenie terenów: zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem usług. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz osoby prywatne. Teren jest lekko pofalowany. Grunty położone są w odległości 6 km na południe od Szubina, przy międzynarodowej trasie nr 5 (E261) prowadzącej z Gdańska przez Bydgoszcz, Poznań do Wrocławia, która docelowa ma stać się drogą ekspresową klasy S-5. Najbliższa autostrada to A1 w Nowych Marzach (105 km) i A2 w Poznaniu (114km). W odległości 76 km znajduje się Toruń. W odległości 26 km od Szubina położona jest Bydgoszcz, w której znajduje się międzynarodowy port lotniczy.

Porty morskie Gdańsk- Gdynia w odległości 219 km.

Odległość sieci energetycznych lub rozdzielni od granicy działki - sieć na terenie działek

Odległość od sieci wysokiego ciśnienia gazu ziemnego - ok.300 m

Odległość sieci wodociągowej od granicy - ok. 300 m.

Odległość sieci kanalizacyjnej od granicy strefy - ok. 0,5 km

  

Gdańsk Województwo pomorskie

Aglomeracja trójmiejska stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Tereny inwestycyjne położone w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Trójmiejskiej. 10 km od Autostrady A1, 20 km od aglomeracji Gdyni i Gdańska oraz 5 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Leca Wałęsy. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje działalność przemysłową. Całkowita powierzchnia pozostająca do zagospodarowania przez inwestorów to 29 ha. Tern jest w pełni uzbrojony we wszystkie media i łącza światłowodowe.

 

Wałycz gmina Ryńsk Województwo kujawsko-pomorskie

Na terenie gminy Ryńsk w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wałycz wyznaczono atrakcyjne tereny inwestycyjne. Obszar 187 ha został przeznaczony pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług. Przedmiotowy obszar objęty jest patronatem przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w Sopocie.

Wałycz jest miejscem otwartym na nowoczesne technologie. Tereny o powierzchni 187,0225 ha. stanowią własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddz. Terenowy w Bydgoszczy. Ich atutem jest znakomita lokalizacja oraz dogodne położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co stwarza doskonałe perspektywy rozwoju, a także nieograniczone możliwości dla inwestorów. Wśród najważniejszych arterii drogowych zlokalizowanych w nieznacznej odległości są: autostrada A1 oraz sieć dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Położenie w obrębie 13 tysięcznego Wąbrzeźna, dystans 170 km od portu w Gdańsku oraz 80 km od lotniska w Bydgoszczy sprawia, że tereny stają się atrakcyjne dla inwestorów z zachodniej jak i wschodniej Europy. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, preferencyjne ulgi dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają przychylny klimat dla rozwoju i lokowania przedsiębiorczości. Tereny posiadają dostęp do infrastruktury technicznej.

 

 Do atutów terenu zaliczyć należy:

 

 • linia kolejowa Toruń-Olsztyn, przylegająca do terenu inwestycyjnego,
 • droga wojewódzka nr 534 relacji Grudziądz-Rypin,
 • droga powiatowa przebiegającą przez teren inwestycyjny,
 • gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250,
 • linie energetyczne 15kV przebiegające przez teren,
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
 • autostrada A1 w odległości 22 km,
 • port lotniczy i rzeczny w Bydgoszczy,
 • działki geodezyjne od 2000 m2,
 • dogodne ukształtowanie terenu,
 • bezpośrednie sąsiedztwo pasażerskiego dworca kolejowego
 • bocznice kolejowe i rampa do załadunku i rozładunku wagonów kolejowych