Wstecz

Transfer innowacyjnych rozwiązań

Transfer innowacyjnych rozwiązań

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez modernizację infrastruktury w GPN-T”. Projekt był realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 jako poddziałanie 1.5.1 „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych”.


Realizacja Projektu przyczyniła się do rozwiązania istniejących barier infrastrukturalnych ograniczających rozwój firm innowacyjnych na terenie Pomorza i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 


Biorąc pod uwagę działające firmy innowacyjne w otoczeniu GPN-T określono potrzeby, które zostały zaspokojone, aby stworzyć dogodne warunki infrastrukturalne dla ich rozwoju.


Do najważniejszych z nich należało:

  • rozszerzenie zakresu działalności istniejącej serwerowni Data Center poprzez modernizację instalacji o nową i niezbędną infrastrukturę techniczną,
  • stworzenie nowego innowacyjnego laboratorium obrazu i dźwięku do prac badawczo-rozwojowych w zakresie IT,
  • zakup nowoczesnego sprzętu elektroniczno-komputerowego do pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych GPN-T.


Celem głównym Projektu było zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. Realizacja wynika z konieczności znoszenia barier jako napotykają nowotworzone jak i już działające przedsiębiorstwa z obszaru nowych technologii, priorytetowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. 


Okres realizacji: 01.01.2013 r. - 31.07.2014 r. 


Umowa nr:UDA-RPPM.01.05.01-00-006/12-00


Kontakt: dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Wstecz