Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o (PSSE)  jako  Partner zrealizował Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” wraz z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym (Lider Projektu), Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Partner Projektu), Caritasem (Partner Projektu) oraz Pracodawcami Pomorza (Partner Projektu). Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem Projektu było podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w regionie. Projekt zakładał powołanie metropolitalnego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) w subregionie Metropolitalnym i Nadwiślańskim. Dodatkowo zgodnie z założeniami powstał kompleksowy system wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Zgodnie z celem głównym projektu wzmocnionych zostało 200 podmiotów ekonomii społecznej i powołanych 40 nowych dzięki przekazaniu wsparcia pomostowego dla pracowników.
Celami szczegółowymi Projektu była promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze, wsparcie 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zakładania, prowadzenia i wzmocnienia powstających Spółdzielni społecznych poprzez wsparcie merytoryczne, finansowe i pomostowe.


W ramach Projektu przeprowadzono szereg działań:
  • szkolenia wprowadzające – wyjazdowe dla grup spółdzielczych z zakresu prawa, pracy, komunikacji);
  • doradztwo formalno-prawne;
  • usługi księgowe, marketingowe, prawne;
  • szkolenia podstawowe dla PES- prawne, promocja, przedsiębiorczość, fundrising, finanse, biznesplan;
  • szkolenia specjalistyczne - zarządzanie, organizacja, planowanie strategiczne, usługa, marketing, księgowość, partnerstwa;
  • mentor biznesowy – osoby pracujące nad ofertą PES;
  • doradztwo biznesowe – marketing, reklama, zarządzanie, sprzedaż pożyczki, poręczenia;
  • 20 branżowych wizyt studyjnych – pokazanie PES i sektora biznesu działających w danej branży, w której PS chce się rozwijać (do istniejących i nowopowstałych PES;
  • psycholog o doradca zawodowy - określenie kompetencji możliwości pracy w PES, kierowanie na szkolenia;
  • coaching rozwojowy dla PES - budowa i motywowanie tworzenie i kreowanie indywidualnych ścieżek rozwoju PES.  
Okres realizacji:

01.04.2013r. - 30.06.2015r.

Więcej informacji na stronie

www.dobrarobota.org 
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe

Umowa nr:

UDA-POKL.07.02.02-22-011/12-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl