Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) była Partnerem Projektu "Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego" finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach VII konkursu projektów rozwojowych. Liderem Projektu była Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Celem działań realizowanych w ramach zadań powierzonych PSSE było opracowanie szerokiej analizy związanej z badaniem poczucia bezpieczeństwa obywateli w kontekście rządowych planów budowy elektrowni jądrowej na terenie Polski. 

Niezwykle ważnym elementem w budowie elektrowni jądrowych w Polsce, jest ustanowienie stabilnego systemu gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem oraz procesem ich likwidacji. 

W ramach prowadzonych prac na reprezentatywnej grupie badawczej przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie socjologiczne, które będzie nie tylko oceną realizacji polityki państwa w zakresie energetyki, ale przede wszystkim pokaże wiedzę społeczeństwa związaną z tą tematyką, kierunki kształcenia, zagrożenia wynikające z budowy takiej elektrowni oraz atuty stosowania energii jądrowej w odniesieniu do regionów, wpływu na środowisko naturalne i klimat. Celem prowadzonych działań było także określenie ryzyka i bezpieczeństwa podczas transportu materiałów rozszczepialnych. 

Misją projektu było podniesienie poziomu życia społeczności regionu poprzez rozwój konkurencyjności gospodarki opartej na innowacjach. Projekt miał za zadanie kształtować innowacyjne postawy oraz przyczyniać się do rozwoju komercyjnych podmiotów B+R i transferu technologii.

Okres realizacji: 10.07.2009r. – 09.07.2011r.

Umowa nr: 0040/R/T00/2009/07

Kontakt: dps@strefa.gda.pl