Zainwestuj w Polskiej Strefie Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Decyzję o wsparciu w województwie kujawsko-pomorskim oraz we wschodniej części województwa pomorskiego wydaje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.


Projekt inwestycyjny musi spełniać określone kryteria ilościowe oraz jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.

Kalkulator pomocy publicznej

Krok 1.

Wybierz branże

Wybierz wielkość przedsiębiorstwa

Wybierz województwo

Wybierz powiat

Minimalny nakład jaki musi ponieść inwestor:

Wpisz

Podana wartość nie jest liczbą

Podana wartość musi być większa od minimalnego nakładu

Podsumowanie:
Branża Wielkość przedsiębiorstwa
Województwo Powiat
Planowany koszt inwestycji Poziom pomocy publicznej
Okres korzystania z ulgi Dane kontaktowe
12 lat
Zarządzający obszarem: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.

ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel. 58 740 43 30
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
Zarządzający obszarem: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
Oddział Toruń

ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń
tel. 56 653 00 47
e-mail: torun@strefa.gda.pl
Maksymalna wysokości ulgi podatkowej

WSTECZ

PRZEJDŹ DALEJ

POBIERZ PDF

infografika
 • Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

  Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki w oparciu o Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, wydaje decyzję o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) na 12 lub 15 lat.


  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym § 1.  pkt 8. - obszar obejmujący powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, chojnicki, gdański, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, kartuski, kwidzyński, lipnowski, malborski, mogileński, nakielski, nowodworski (woj. pomorskie), pucki, radziejowski, rypiński, sępoleński, starogardzki, sztumski, świecki, tczewski, toruński, tucholski, wąbrzeski, wejherowski, włocławski, żniński oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Sopot, Toruń, Włocławek pozostaje we właściwości zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
   

 • Na jaką inwestycje można uzyskać wsparcie?

  Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu 

  • wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub
  • 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.


  Ulgę podatkową z tytułu nowej inwestycji można uzyskać na:

  • utworzenie nowego zakładu;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
  • dywersyfikację produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
 • Jaka jest wysokość pomocy publicznej?

  Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalna intensywność pomocy w województwie pomorskim i kujawsko – pomorskim wynosi: 


  35% dla dużych | 45 % dla średnich | 55% dla małych, mikro przedsiębiorstw oraz sektora B+R/ BPO
  poniesionych kosztów kwalifikowanych


  Przykład: Mały przedsiębiorca, który po uzyskaniu decyzji o wsparciu poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 1 mln zł na rozbudowę swojego zakładu, nie płaci podatku dochodowego do momentu wykorzystania puli 550 000 zł (55% z 1 mln zł) lub do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).


  Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego (powyżej 50 mln euro) ustala się zgodnie z wzorem:


  I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C),
  gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
  R – maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt
  inwestycyjny,
  B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a nieprzekraczającą
  równowartości 100 mln euro,
  C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.
   

 • Kto może ubiegać się o wsparcie?

  O zwolnienie w podatku dochodowym mogą ubiegać się:

  • firmy z sektora przemysłowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz); 
  • niektóre firmy z sektora usług (usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne; 
  • firmy prowadzące działalnośc badawczo - rozwojową. 
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu? /kryteria ilościowe

  Kryteria ilościowe są to minimalne nakłady inwestycyjne, które zobowiązuje się ponieść przedsiębiorca. Wymagana wysokość jest uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja, a także od wielkości przedsiębiorstwa. 

  Minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm: od 10 mln zł do 100 mln zł 
  Minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm: od 2 mln zł do 20 mln zł 
  Minimalne nakłady inwestycyjne dla małych firm: od 500 tys. zł do 5 mln zł 
  Minimalne nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw: od 200 tys. zł do 2 mln zł 

  W miastach średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, w gminach graniczących z takimi miastami oraz na obszarach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, minimalne nakłady inwestycyjne są obniżane do minimum i wynoszą odpowiednio: 
  10 mln zł dla dużego przedsiębiorstwa, 2 mln zł dla średniego przedsiębiorstwa, 500 tys. zł dla małego przedsiębiorstwa oraz 200 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstwa.

  W przypadku nowej inwestycji z zakresu B+R lub nowoczesnych usług dla biznesu (BPO), koszty kwalifikowane są obniżane o 95% w konkretnym powiecie, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. 
   

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu? /kryteria jakościowe

  Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 5 punktów z maksymalnych 10-ci u do spełnienia w okresie realizacji inwestycji.

  Projekty przemysłowe

  Projekty usługowe

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

  Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu, profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja

  Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

   Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

  Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

  Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

  Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

  Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

  Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Malbork, Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław oraz na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

  Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

  Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem